• Eerlijke service
  • Nieuwe machines voor de beste prijs
  • Deskundig advies

Algemene voorwaarden voor levering van:

- PRB Reparatie
- Mekkelholtsweg 14 gevestigd en kantoorhoudende te Enschede.
Hierna te noemen gebruiker.

 

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
"gebruiker": de gebruiker van de algemene voorwaarden;
"afnemer": een wederpartij die een natuurlijke persoon is en al dan niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
"koop": de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die al dan niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een afnemer waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 3. Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering via magazijn van gebruiker te Enschede.
2. De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan. Er dient van te voren overleg en overeenstemming te zijn aangaande de dag en tijdstip van levering.
3. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de afnemer. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

 

Artikel 4. Levertijd
1. De door gebruiker opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens met overmacht met nooit meer dan één week overschrijden.
2. Bij niet tijdige levering dient de afnemer gebruiker schriftelijk in gebreken te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

 

Artikel 5. Technische eisen
Indien de in Nederland te leveren artikelen buiten Nederland moeten worden gebruikt is gebruiker er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, doch uitsluitend wanneer bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland uitdrukkelijk melding is gemaakt.

 

Artikel 6. Garantie
1. Gebruiker garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode van 12 maanden na levering althans gedurende een periode die door de producent van betreffende artikel wordt gegarandeerd.
2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is de gebruiker verplicht binnen 30 dagen nadat de afnemer hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.
3. De gebruiker kan er voor kiezen de zaken te vervangen.
4. De afnemer kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantie periode:

de gebruiker tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen;
indien de afnemer aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen;
5. De garantie vervalt indien de afnemer schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.
6. De afnemer dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer, dan wel etiketten, van een zaak verwijderd zijn of gewijzigd.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
Gebruiker blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

Artikel 8. Gebreken; klachttermijnen
1. De afnemer dient de gekochte zaken bij levering -of zo spoedig mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de afnemer na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

of de juiste zaak is geleverd;
of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of- indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de afnemer deze binnen 3 dagen na levering aan gebruiker te melden.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de afnemer binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te melden aan gebruiker.

 

Artikel 9. Prijsverhoging
1. Indien gebruiker met de afnemer een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste twee weken na het sluiten van de overeenkomst, kan de koper de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na twee weken na het sluiten van de overeenkomst heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer beloopt dan 5%.

 

Artikel 10. Betaling
1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden.
2. In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de afnemer jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot een herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom.
2. Voor plaatsing van zaken bij afnemer heeft gebruiker een verzekering gesloten die de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid dekt voor een bedrag, gebruikelijk in de branche van de gebruiker. In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de afnemer jegens gebruiker beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het onderhavige geval.
3. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 7 van deze voorwaarden.
4. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van de gebruiker of haar ondergeschikten.

 

Artikel 12. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie word begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waaronder gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij gebruiker daaronder begrepen.
2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 13. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van de gebruiker is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft gebruiker bevoegd de afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of verdag bevoegde rechter.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 15. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.